อ.3 ทัศนศึกษา ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติมีดังนี้ การทำบุญถวายสังฆทาน การฟังเทศน์เกี่ยวกับการทำความดี ฝึกการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ และการเวียนเทียน

Pairachnop Viriyavorakul

July 11, 2019

ประชุมผู้บริหาร รร.สาธิตละอออุทิศ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีครูใหญ่จากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง สุพรรณบุรี นครนายก และกรุงเทพฯ ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ร่วมนำเสนอและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยมีการติดตามความคืบหน้า การจัดการเรียนการสอน โครงการละออพลัส และหลักสูตรบูรณาการทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

Pairachnop Viriyavorakul

July 8, 2019

พิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ 2562

พิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการเโรงเรียนเป็นประธานพิธีและได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน จากนั้นได้มอบวุฒิบัติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู เป็นพิธีบายศรีให้กับนักเรียนใหม่ระดับชั้น บ้านหนูน้อย, บ้านสาธิต, อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีพระอาจารย์ปรีชา วัดบางเสาธง เป็นประธานในพิธีการผูกข้อมือ และมีตัวแทนนักเรียนรุ่นพี่มาติดเข็มกลัดสายสัมพันธ์น้อง-พี่ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน

Pairachnop Viriyavorakul

July 5, 2019

มอบดาวเด็กดีปฐมวัย

พิธีมอบดาวเด็กดีประจำปีการศึกษา2562 คุณธรรมด้านมีวินัย เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความมีวินัย โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้วเป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความมีวินัยและมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

Pairachnop Viriyavorakul

June 28, 2019

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการวันสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก ภายในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ดังนี้ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 การประกวดเขียนบรรยายข้อคิดที่ได้จากบทกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดเขียนบรรยายประสบการณ์ ผ่านคำสอนจากกลอนสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย

Pairachnop Viriyavorakul

June 26, 2019

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันและให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ ซึ่งโครงการเลือตั้งประธานนักเรียนในปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

Pairachnop Viriyavorakul

June 25, 2019

ประกันคุณภาพ 2562

กิจกรรมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารอนุบาลวิทยา เวลา 09.00-12.30 น โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโนงเรียนเป็นประธาน และ ผศ.พรใจ สายศ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สวนดุสิต และนางสาวนภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศชำนาญการ สพป. กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการร่วมในการประเมิน แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

sathit titsisaeng

June 10, 2019

โครงการรักษ์วินัย 2562

เมื่อวันที่ 4,5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมโครงการรักษ์วินัยให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎ ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ในโรงเรียนและสังคม และเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Pairachnop Viriyavorakul

June 5, 2019

ประวัติงานการศึกษาพิเศษ

ความเป็นมาของงานการศึกษาพิเศษ  ในวิทยาลัยครูสวนดุสิต  เริ่มในปี พ.ศ. 2512 โดยมีรายละเอียดดังนี้ พ.ศ. 2512 เปิดศูนย์ทดลองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรก  จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนสาธิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน พ.ศ. 2513 ขอความร่วมมือจากครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่งนักเรียนอนุบาลห้องละ 1 คนมาเรียนร่วมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พ.ศ. 2514 ส่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 2 คน ทดลองเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ที่โรงเรียนพญาไท พ.ศ. 2519 หน่วยงานทดลองโครงการการศึกษาพิเศษ  ได้รับยกฐานะให้เป็นภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ โดยการอนุมัติของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2520 ทดลองสอนเด็กเรียนช้า 1 กลุ่ม มีนักเรียนจำนวน 2 คน พ.ศ. 2533 ผศ.ดร.เบญจา  ชลธาร์นนท์  ผศ. สุวิมล   อุดมพิริยะศักย์ และผศ.สุดคนึง  สุนทรวรคุณ  จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กตาบอดและครอบครัวโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันฮิลตันเปอร์กินส์  […]

Pairachnop Viriyavorakul

September 17, 2018
1 8 9
Translate