ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม Learning in action ในธีม KIDS FASHION SHOW ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

              วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม Learning in action ในธีม KIDS FASHION SHOW ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Learning Journey เป็นการบูรณาการเนื้อหาในหน่วยฉันและเธอ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ รูปร่าง ที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมทั้งความชอบในสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น เสื้อผ้า ของใช้ต่าง ๆ ที่เลือกสวมใส่อย่างเหมาะสม  ฝึกการยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างกัน รวมถึงการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ Fashion Show ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เริ่มจากการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมตุ๊กตากระดาษจากภาพของตนเอง เพื่อนำมาออกแบบชุด และเล่นร่วมกับเพื่อน               […]

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 9, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม THE SHOW ในธีม KIDS FASHION SHOW ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม THE SHOW ในธีม KIDS FASHION SHOW ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Learning Journey ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากที่ได้มีการเชิญวิทยากรในการให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเดิน อารมณ์ที่แสดงออก ผ่านการเดินแบบ จาก Muse by Metinee สถาบันสอนบุคลิกภาพ โดยคุณลูกเกด เมทีนี กิ่งโพยม แล้วนั้น ครั้งนี้ เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะความกล้าแสดงออก โดยให้เด็กเลือกชุดที่ตนเองชื่นชอบตาม Theme ที่กำหนดและเดินแบบให้เพื่อนห้องอื่นได้ชม                ภาพบรรยากาศกิจกรรมนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง […]

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 9, 2022

ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

          วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนภายในโรงเรียน รวมถึงได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบทอดต่อไป ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 8, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 8, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม ผจญภัยไปกับพี่ฉลาม ระดับชั้นบ้านหนูน้อย และบ้านสาธิต วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม ผจญภัยไปกับพี่ฉลาม โดยสร้างสถานการณ์จำลองพาเด็กนั่งเรือไปเที่ยวทะเล และเดินทางข้ามผ่านฝูงฉลาม ที่อยู่ในฐานแต่ละฐาน เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วในการเดิน คลาน ปีนป่าย และการกระโดด และเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้มารยาทในการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น           ภาพบรรยากาศกิจกรรมนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 4, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

July 1, 2022

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebLaorutis/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 8 9 10 25
Translate