โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่12 มิถุนายน 2563ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารละอออุทิศ เวลา 09.00-12.00 น โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และ ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ อ.ดร.วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการร่วมในการประเมิน แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยการประเมินในครั้งนี้ มี ผศ.อรุณศรี […]

sathit titsisaeng

June 17, 2020

อนุบาล 1 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kizventure park

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563, 19 ก.พ. 2563 และ25 ก.พ. 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kizventure park เป็นการทำกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2562

Pairachnop Viriyavorakul

March 2, 2020

อนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้น อนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ การเรียนรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์และระบบสุริยะจักรวาล  

Pairachnop Viriyavorakul

February 27, 2020

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศซ้อมอพยพอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการเคลื่อนย้ายไปในที่ปลอดภัย เมื่อได้ยินสัญญาณเตือน ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัตถุไวไฟด้วยการใช้ถังดับเพลิง และอันตรายจากสัตว์มีพิษ

Pairachnop Viriyavorakul

February 14, 2020

อนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ ฮาเบอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 63 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้น อนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา ณ ฮาเบอร์แลนด์ เกตเวย์บางโพ เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ ด้วยความสนุกสนาน

Pairachnop Viriyavorakul

February 14, 2020

ป.5 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การเรียนรู้พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ร่องรอยอารยธรรมและเรียนรู้ความเจริญรุ่งเรืองของราชธานีไทยในสมัยก่อน

Pairachnop Viriyavorakul

February 14, 2020

กิจกรรมวันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมวันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารละอออุทิศ ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6 เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในระดัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียน ได้เชิญคณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ มาแนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ ประกอบการพิจารณาโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และแนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จาก โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมตอบข้อซักถาม จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจรรม

Pairachnop Viriyavorakul

January 30, 2020

วันละอออุทิศ 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม งานวันละอออุทิศ 2019 “ลูกทุ่งแบทเทิล” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการแสดง 2 รอบในรอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น. มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าชมการแสดงทั้ง 2 รอบเป็นจำนวนมาก

Pairachnop Viriyavorakul

January 24, 2020

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 63 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดงานกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การเล่นเกมในซุ้มกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้รับประทานของว่างแสนอร่อยหลากหลายชนิด คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

Pairachnop Viriyavorakul

January 13, 2020

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดงาน วันคริสต์มาส สาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน อาทิเช่น การแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การแสดงการเต้นประกอบเพลง การแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออก และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

Pairachnop Viriyavorakul

December 27, 2019
1 8 9 10 14
Translate