กิจกรรม Suan Dusit October camp 9 ต.ค. 2562

กิจกรรมสร้างสรรค์จาก Loose Parts และกิจกรรม Brush Art กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง เริ่มกิจกรรมโดยการนำสื่อที่สะท้อนให้เห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพในหนังสือนิทาน ฯลฯ มาให้นักเรียนสำรวจ หรือเปิดโอกาสให้สำรวจธรรมชาติรอบตัว จากนั้นจึงเลือกนำวัสดุที่สำรวจมา สร้างสรรค์ผลงาน หรือเลือกนำวัสดุที่สำรวจมาทำเป็นพู่กัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง กิจกรรม English For Fun กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดำเนินการต่อจากบทเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะฝึกแนะนำตัวเองในรูปแบบของการสนทนา จากนั้นเราจะอ่านหนังสือเรื่อง “The Gruffalo” โดย Julia Donaldson และร่วมกันพูดคุย รวมทั้งดูตัวอย่างของคำคล้องจอง และในช่วงท้ายของกิจกรรมนักเรียนได้มีโอกาสแสดงเรื่องราวความคิดผ่านภาพวาด Monsters

Pairachnop Viriyavorakul

October 9, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 8 ต.ค. 2562

กิจกรรม Sky High Jenga เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ มิใช่การเรียนรู้เรื่องค่าจำนวนตัวเลขเท่านั้น แต่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการวัด และการแก้ปัญหา เริ่มจากการเล่นเกม Jenga เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองนำสิ่งของมาวางซ้อนกันให้มีระดับความสูงที่มากขึ้น จากนั้นนักเรียนจึงเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาคัดเลือกสิ่งและนำมาจัดวางให้สูงที่สุด โดยในการจัดวางต้องคำนึงถึงรูปร่าง น้ำหนักของสิ่งของด้วย กิจกรรม English is Fun ภาษาอังกฤษเพื่อความสนุก กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ โดยการจับคู่เพื่อฝึกพูดประโยคสนทนาถาม- ตอบ สั้นๆ กับคู่สนทนาของตนเอง ตัวอย่างประโยค เช่น What is your name?, How old are you? , What’s your favorite color? ซึ่งลักษณะประโยคที่ใช้ในการสนทนาจะเน้นฝึกทักษะด้านการฟัง และการพูด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานโดยผ่านการสนทนา การถามคำถามและการตอบคำถาม ทั้งกับครูผู้สอนและกับเพื่อนๆ ที่ร่วมเรียนอยู่ในชั้นเรียน

Pairachnop Viriyavorakul

October 8, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 7 ต.ค. 2562

กิจกรรม My Toys และ กิจกรรม กีฬาแบบห่วง ๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และกระบวนการทำงานกลุ่ม โดยเริ่มจากการสังเกต สำรวจสิ่งของที่มีลักษณะตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น อุปกรณ์กีฬาที่มีลักษณะเป็นห่วง ของเล่นที่ทำจากพลาสติก/ไม้/กระดาษ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงเลือกอุปกรณ์ดังกล่าวมาออกแบบวิธีการเล่นใหม่ ซึ่งวิธีการที่ออกแบบอาจเป็นรูปแบบกีฬา เกม การเล่นแบบรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ จากนั้นจึงนำเสนอวิธีการเล่นที่ออกแบบ และนำมาเล่นร่วมกับเพื่อน

Pairachnop Viriyavorakul

October 7, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 4 ต.ค. 2562

กิจกรรม windmill และ บ๊าย บาย นายพลาสติก เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว โดยนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวในปัจจุบัน มาเป็นประเด็นในการสนทนาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สังเกต สำรวจสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงแนะนำให้นักเรียนนำพลาสติกหรือวัสดุใกล้ตัวมาออกแบบ ประดิษฐ์ของเล่นและนำมาเล่นร่วมกับเพื่อน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของใกล้ตัวที่นำมาทำของเล่นง่าย ๆ ทดแทนการซื้อของเล่นชิ้นใหม่

Pairachnop Viriyavorakul

October 4, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 3 ต.ค. 2562

กิจกรรม Sound of water และ กิจกรรม Story Drawing เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน โดยเลือกนำสื่อที่หลากหลาย และวิธีการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การฟังและบอกความเหมือน ความต่างของเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของน้ำกับวัตถุ การขีดเขียนเส้น หรือคำด้วยอุปกรณ์การเขียนที่หลากหลาย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกหลังจากทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งกระบวนการนี้จะส่งผลให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้การใช้คำศัพท์ใหม่ ๆจากเพื่อนอีกด้วย

Pairachnop Viriyavorakul

October 3, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 2 ต.ค. 2562

กิจกรรม Bowling และ กิจกรรม Can Toy เป็นกิจกรรมการนำเกมที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการเล่น มาจัดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบวิธีการเล่นใหม่ ๆ หรือกำหนดวิธีการจัดวางอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้นักเรียนสนใจในกิจกรรมนั้นมากขึ้น  กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของตน มีการวางแผนการทำงานร่วมกันแล้ว ยังบูรณาการทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระยะทาง ทิศทาง ตำแหน่ง ค่าจำนวน รวมทั้งเรียนรู้เรื่องการใช้แรงในการเคลื่อนที่สิ่งของ ซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรเรียนรู้อีกด้วย

Pairachnop Viriyavorakul

October 2, 2019

พีธีมอบดาวเด็กดี ปี 2562 คุณธรรมด้านความสะอาด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความสะอาด โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้ว เป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความสะอาด และมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

Pairachnop Viriyavorakul

September 24, 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นำร่องจัดฝึกอบรม Coding ให้กับครูปฐมวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดโครงการนำร่องฝึกอบรมครูปฐมวัย  ในหัวข้อ “โค้ดดิ้ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”  ณ ห้อง Smart classroom โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นแนวทางสำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริหารสมองทั้งสองด้าน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ กิจกรรมโค๊ดดิ้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Unplugged และเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey  

Pairachnop Viriyavorakul

September 12, 2019

นักเรียนชั้นป.5 ทัศนศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์และองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่เรื่อง ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญของไทยในสมัยก่อน โดยนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความสำคัญของ พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดีย์ และได้ไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ “ชมเฌย” (The Memory of Gallery) สถานที่จำลองบรรยากาศเก่าๆ ของร้านค้า ตึกรามบ้านช่อง สไตล์คลาสสิค ของไทยในสมัยก่อน

Pairachnop Viriyavorakul

September 2, 2019

พิธีมอบดาวเด็กดี ปี 2562 คุณธรรมด้านความกตัญญู

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความกตัญญู โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้วเป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความกตัญญูและมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

Pairachnop Viriyavorakul

August 30, 2019
1 11 12 13 14
Translate