ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม Dress up as a superhero and play language games ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรมพิเศษในธีม Dress up as a superhero and play language games โดยให้เด็กสมมุติตนเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ และแต่งกายด้วยชุดที่ตนเองออกแบบ พร้อมเข้าร่วมเล่นเกมภาษาแต่ละด่านเพื่อพิชิตภารกิจร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เชาวน์ปัญญาในเด็กปฐมวัย มีไหวพริบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้ความจำ รวมถึงความสามารถในการปรับตัว และอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข                ภาพบรรยากาศกิจกรรมนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 28, 2022

แนวทางการทำความสะอาดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

            โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับงานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแนวทางในการทำความสะอาดอาคารสถานที่และห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดังนี้                      1.  ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตูหน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น                      2.  มีการระบายอากาศห้องเรียน โดยการเปิดประตู ให้อากาศได้ไหลเวียนระหว่างวัน เช่น ตอนพักกลางวัน เวลา 11.30 […]

Phatchanisa Chaisuksuwan

June 28, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 27, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม    ระดับชั้นบ้านหนูน้อย   ระดับชั้นบ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล 1   ระดับชั้นอนุบาล 2   ระดับชั้นอนุบาล 3   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กิจกรรม Breakfast Club   กิจกรรม After School

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 24, 2022

ประมวลภาพมาตรการกำจัดยุงอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมมือกับกองอาคารและสถานที่ มีมาตรการในการกำจัดยุง เพื่อควบคุมการเกิดโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากยุงลายเป็นพาหะเป็นประจำทุกเดือน มีวิธีการดังนี้               1. การฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองน้ำภายในสำนักงานและห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)               2. การฉีดพ่นสารเคมีแบบควัน ในช่วงเวลากลางคืน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)               3. โรยทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขัง        […]

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 24, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 23, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม    ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   กิจกรรม Breakfast Club   กิจกรรม After School

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 17, 2022

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 14, 2022

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Learning Journey และ Sport ระดับชั้นอนุบาล ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ปรับปรุงจากโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหลักสูตรบูรณาการที่มีลักษณะเฉพาะของโรงเรียน เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ส่วนเพิ่มเติม (พลัส) คือการใช้ Professional และ Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยการนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเสริมในหลักสูตร มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยมีครูผู้สอนทั้งชาวต่างชาติและครูผู้สอนชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับระดับปฐมวัย ได้นำแนวคิดกรอบโครงสร้างการพัฒนาเด็กเล็กของประเทศอังกฤษ (Early years foundation stage statutory framework: EYFS) มาปรับใช้กับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผ่านทฤษฎีบริบท (Contextualism) โดยมีหลักคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาใหม่ผนวกกับความรู้เดิม ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม บริบทที่เป็นอยู่ เชื่อมโยงกันกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม รายวิชา Learning Journey  Kindergarten 1 Kindergarten 2 Kindergarten 3   รายวิชา  Sport Kindergarten 1-3

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 13, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 1-10 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม    ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต   ระดับชั้นอนุบาล   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   กิจกรรม Breakfast Club   กิจกรรม After School

WATTANAWUT CHANGCHANA

June 10, 2022
1 2 15
Translate