ภาพเบื้องหน้า-เบื้องหลัง การจัดเตรียมและส่งมอบ หนังสือ/อุปกรณ์การเรียนในรูปแบบ Drive-thru ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

               ชมภาพเบื้องหน้า-เบื้องหลัง การจัดเตรียมและส่งมอบ หนังสือ/อุปกรณ์การเรียนในรูปแบบ Drive-thru ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำวันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 2564

 

Translate