การจอดรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจอดรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และการจราจรช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

  1. ผู้ปกครองเฉพาะระดับบ้านหนูน้อย บ้านสาธิตและอนุบาล 1-3 สามารถขึ้นไปส่งที่ห้องเรียนได้ ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566
  2. ช่วงเช้า ผู้ปกครองสามารถจอดได้ ณ ใต้อาคาร 31 (จำ นวน 10 คัน), ลานจอดรถอาคาร 4 และบริเวณพื้นราบภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 6.00-8.45 น. ส่วนบริเวณโฮมเบเกอรี่และหลังอาคาร 2 จอดได้ในเวลา 06.00-07.00 น.
  3. ช่วงเย็น ผู้ปกครองสามารถจอดได้เฉพาะบริเวณพื้นราบภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 14.45 -17.00 น. ยกเว้น บริเวณหน้า Home, ลานจอดรถอาคาร 4 และใต้อาคาร 31 ละอออุทิศ
  4. โปรดวางบัตรกระดาษ A4 ละอออุทิศไว้หน้ารถด้านคนขับเมื่อเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ (ทางโรงเรียนจะออกให้เมื่อเปิดภาคเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยอนุโลมให้จอดได้ในสัปดาห์แรกที่ยังไม่ได้รับบัตร)
  5. เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยมีจำ กัด ขอความร่วมมือผู้ปกครอง จอดได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที กรณีไม่ปฏิบัติตาม ทางกองอาคารและสถานที่ จะดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  6. ทาง สน.สามเสน ขอความร่วมมืองดจอดรถด้านถนนนครราชสีมาหลังเวลา 15.00 น. ในทุกกรณีสำหรับรถจักรยานยนต์อนุโลมให้จอดบนฟุตบาทบริเวณประตู 1 ได้ ครั้งละไม่เกิน 10 นาที
  7. ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ Drive Thru มารับนักเรียนเป็นหลัก
  8. สน.สามเสน มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรโดยรอบพื้นที่ และมีรถ Shuttle bus ขนาด 20 ที่นั่ง (เฉพาะนักเรียน) บริการในช่วงเวลาเช้าและเย็น

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Translate