ประมวลภาพ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลปีที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ วันที่ 11-12 เมษายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวโดยเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของช่วงวัย และการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสู่การภาคเรียนปกติเมื่อเปิดภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างมีความสุข แล้วพบกันเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นะจ๊ะเด็ก ๆ

Translate