นัดหมายวันรายงานตัวและชำระเงิน (นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2564

ระบบจองเวลานัดหมาย วันรายงานตัวและชำระเงิน(นักเรียนใหม่)ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 21 ธ.ค.2563 หรือ 22 ธ.ค.2563 เวลา 9:00 น.-16:00 น. โปรดทำการบันทึกข้อมูลการรายงานตัว และทำการจองเวลานัดหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา16.30 น. หมายเหตุ : ผู้ปกครองจำเป็นต้องเตรียมสำเนาทะเบียนรถ เงินบำรุงการศึกษา มาพร้อมกับนักเรียน เพื่อรายงานตัว

Pairachnop Viriyavorakul

December 3, 2020

รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน Learning by doing

กิจกรรม  (ชดเชยการเรียนภาคฤดูร้อน) รายละเอียด 1. นักเรียนแต่งกายชุดไปรเวท และนำถุงผ้า (เครื่องนอน) ของตนเองมาด้วย 2. สามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 -09.00 น. และรับนักเรียนกลับได้ตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. ที่ห้องเวรปฐมวัย อาคารสำนักงานโรงเรียนโดยแสดงบัตรนักเรียนกับครูเวรประจำวันทุกครั้ง

sathit titsisaeng

November 14, 2020

เรียน ผู้ปกครอง LA-OR Plus โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอความอนุเคราะห์ กรอกข้อมูลใน Google Form และ Upload รูปนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ https://forms.gle/Sts4ids4rugvSgBV7 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

webadmin

May 17, 2020

sathit titsisaeng

May 3, 2020
1 18 19 20 26
Translate