ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 25, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 15, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 11, 2022

ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

          วันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับกองอาคารและสถานที่ และโรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ภายในงานได้จำลองบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสไตล์งานวัด มีกิจกรรมการทำกระทงจากขนมปังและดอกไม้สดให้นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานกระทงในแบบของตัวเอง การประกวดกระทงใบตอง การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การออกร้าน La-or Market เกมช้อนไข่ รวมถึงให้นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้แต่งชุดไทยหรือชุดผ้าไทย และร่วมกันลอยกระทงบริเวณสนามหน้าอาคาร 31 ที่โรงเรียนฯ ได้เนรมิตให้เป็นลำธารสำหรับการลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม           ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           หมายเหตุ: อาจใช้เวลาโหลดภาพนาน เนื่องจากมีรูปค่อนข้างมาก เพื่อครอบคลุมกิจกรรมต่าง […]

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 9, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 4, 2022

WELCOME BACK TO SCHOOL

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565    ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ในระบบ Microsoft Teams ของแต่ละห้องเรียน รายการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (กรุงเทพมหานคร) https://la-orutis.dusit.ac.th/2022/48766.html การตรวจ ATK และส่งผลตรวจ    ขอให้นักเรียนทุกคนตรวจ ATK และส่งผลในระบบ https://bit.ly/La-or_ATK ภายในวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 ก่อน 16:00 น. หากมีภาวะเสี่ยง ให้เฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูลกับทางโรงเรียนทราบ หากพบว่านักเรียนหรือคนในครอบครัวพบเชื้อ  La-or Breakfast Club  […]

Jirawat Smithsun

October 30, 2022

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebLaorutis/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 20
Translate