นักเรียนชั้นป.2 ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่ เรื่องวิทยาศาสตร์รอบตัว โดยนักเรียนได้เรียนรู้และทำการทดลอง ประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ด้วยตนเอง

Pairachnop Viriyavorakul

August 16, 2019

นักเรียนชั้นป.1 ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยาม เพื่อศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่องประวัติความสำคัญ ความเป็นมา ประเพณี-วัฒนธรรม ของชาติไทย และได้ไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย ซึ่งถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

Pairachnop Viriyavorakul

August 15, 2019

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยและเพลงอิ่มอุ่น การแจกรางวัลกีฬาเทิดพระเกียรติแม่แห่งชาติ รวมทั้งมีการแสดงจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รำถวายพระพรเพลงแม่ของแผ่นดิน ณ ลานอาคารเครื่องปั้นดินเผา

Pairachnop Viriyavorakul

August 9, 2019

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ” เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุพิน บุญชูวงศ์ รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง คณะผู้บริหารจาก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดลำปาง นครนายก และสุพรรณบุรี รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครอง ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 และแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ของทุกโรงเรียน ณ ศาลาชื่นอารมณ์ เวลา 09.30 -12.00 น.

Pairachnop Viriyavorakul

August 5, 2019

ละออรักษ์ภาษาไทย

วันภาษาไทย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย

Pairachnop Viriyavorakul

July 31, 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี มีตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาศิรวาท และร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ ลานอาคารเครื่องปั้นดินเผา

Pairachnop Viriyavorakul

July 26, 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ 2562

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพในหัวข้อแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 โดยแต่ละชั้นปีมีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย อย่างละ 1 รางวัล

Pairachnop Viriyavorakul

July 26, 2019

โครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนา

โครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยมีสาระสำคัญของวันอาสาฬบูชาดังนี้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระบัญญัติ ให้พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่งเป็นระยะเวลารวม 3 เดือน คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่สมณะอยู่ในวัด ตลอดฤดูฝน

Pairachnop Viriyavorakul

July 18, 2019

อ.3 ทัศนศึกษา ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติมีดังนี้ การทำบุญถวายสังฆทาน การฟังเทศน์เกี่ยวกับการทำความดี ฝึกการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ และการเวียนเทียน

Pairachnop Viriyavorakul

July 11, 2019

ประชุมผู้บริหาร รร.สาธิตละอออุทิศ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีครูใหญ่จากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง สุพรรณบุรี นครนายก และกรุงเทพฯ ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ร่วมนำเสนอและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยมีการติดตามความคืบหน้า การจัดการเรียนการสอน โครงการละออพลัส และหลักสูตรบูรณาการทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

Pairachnop Viriyavorakul

July 8, 2019
1 64 65 66
Translate