แจ้งผู้ปกครองระดับชั้น ขอความอนุเคราะห์เข้าสู่ระบบ e-payment เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (กรุงเทพมหานคร)

แจ้งผู้ปกครองทุกระดับชั้น (เฉพาะกรุงเทพฯ) ขอความอนุเคราะห์เข้าสู่ระบบ e-payment
เพื่อปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2564
Link : https://epaylaor.dusit.ac.th/laor/Login.htm?mode=initStudent