ประกาศของดการเรียนการสอนออนไลน์ (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอน

จึงของดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองตอบแบบสำรวจ    https://forms.gle/3eg4yzwepiBn9Nju8

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏

Translate