โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยกำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมการเปิดเรียน on-site ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 (ภาพข่าว วันที่ 19 มกราคม 2565)

        โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมการเปิดเรียน on-site ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
ภาพข่าว: วันที่ 19 มกราคม 2565

Translate