แนวทางการทำความสะอาดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

            โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับงานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแนวทางในการทำความสะอาดอาคารสถานที่และห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดังนี้

                     1.  ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคนสัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตูหน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

                     2.  มีการระบายอากาศห้องเรียน โดยการเปิดประตู ให้อากาศได้ไหลเวียนระหว่างวัน เช่น ตอนพักกลางวัน เวลา 11.30 น. -12.30 น.

                     3.  ห้องเรียนระดับอนุบาล มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อในวันที่มีการเรียนการสอนเป็นประจำทุกวัน

                     4.  ห้องเรียนระดับประถม มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อสัปดาห์ละ 2 วัน โดยในวันที่ไม่มีการอบโอโซนจะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สัปดาห์ละ 4 วัน

                     5.  ห้องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ห้องสมุด โรงยิม ห้องรับประทานอาหาร มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน

 

           ทั้งนี้ หากทางโรงเรียนพบนักเรียน หรือบุคลากรติดเชื้อโควิด-19  จะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที

                     1.  การอบโอโซนฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนซึ่งพบผู้ติดเชื้อทันทีที่ได้รับข้อมูล

                     2.  การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หรืออบโอโซนภายในห้องน้ำ ชั้นเรียนที่มีผู้ติดเชื้อ

                     3.  ทำความสะอาดแบบล้ำลึก (Deep cleaning) ของเล่น ภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียน

 

        

Translate