คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Suan Dusit The Open จัดกิจกรรมในโครงการ October Camp 2019

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมจาก Suan Dusit The Open ในโครงการ October Camp 2019 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายแต่มีความสุข ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ และได้ซึมซับคุณลักษณะครูอันพึงประสงค์จากทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 คะ

Pairachnop Viriyavorakul

October 31, 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้อบรมและจัดการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

Pairachnop Viriyavorakul

October 29, 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการแสดงงานวันละอออุทิศ โดยได้รับเกียรติจากคุณชินทยุต สังคเลิศ ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบการแสดงของชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ SWAN TEAM มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่โรงยิม ชั้น 3 อาคารกลาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยการอบรมในครั้งนี้ คณะครูได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู้ท่าเต้นพื้นฐาน รวมถึงการวางแผนการทำงานร่วมกันก่อนถึงวันแสดงงานวันละอออุทิศ

Pairachnop Viriyavorakul

October 29, 2019

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒศักยภาพครูในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based Learning)

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร พงศร มหาวิจิตร ผู้เชี่ยวด้านหลักสูตรและการสอน และผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย มาเป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณะครูผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมกันวิเคราะห์ปรากฎการณ์ ที่มีความเป็นปัจจุบันที่น่าสนใจ โดยบรูณาการศาสตร์ความรู้ทุกแขนงวิชา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างคำถามที่กระตุ้นให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและสามารถต่อยอดเป็นโครงงานที่สะท้อนการเรียนรู้ได้

Pairachnop Viriyavorakul

October 29, 2019

คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมกิจกรรม “ละอออุทิศ ร่วมคิด ร่วมสร้าง”

ในวันที่21 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กล่าวเปิดในหัวข้อ เส้นทางร่วมสร้างร่วมคิด จากนั้น ชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เวที SWOT กิจกรรม Focus Group ก้าวไปบนเส้นทางละอออุทิศ ร่วมคิดร่วมสร้างโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศศูนย์กรุงเทพ นครนายก ลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี

Pairachnop Viriyavorakul

October 29, 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC )

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19-20 ต.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์กรุงเทพฯ ,นครนายก,ลำปาง,วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC ) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ,รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ,รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา มาบรรยายให้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Pairachnop Viriyavorakul

October 23, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October camp 18 ต.ค. 2562

กิจกรรม Stationary vocabulary and awareness of recycling (English For Fun) ครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเขียนที่เราใช้ รวมถึงประโยชน์ของเครื่องเขียนนั้น ๆ เช่นปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, ยางลบ, ดินสอสี, ดินสอสี, กบเหลาดินสอ ครูระดมความคิดว่าของใช้ที่เราไม่ใช้หรือหมดประโยชน์แล้ว เราสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์อีกได้หรือไม่ นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ จากนั้น ครูแนะนำกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ กล่องดินสอทำจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล โดย ครูแจกขวดน้ำพลาสติก และกระดาษให้นักเรียน สำหรับวาดภาพ ระบายสี แล้วตัดนำมาตกแต่งขวดพลาสติกให้เป็นกล่องดินสอทำจากขวดน้ำพลาสติกที่สวยงาม น่าใช้นักเรียนเล่นเกม“ Aim & Focus” วิธีการเล่นคือให้นักเรียนโยนลูกบอลลงในถ้วยภาชนะมาม่า ที่มีมากกว่า 10 ถ้วยผูกติดกัน นักเรียนคนใดโยนลูกบอลลงถ้วยภาชนะใบใดก็จะได้รับรางวัลที่อยู่ภายในภาชนะนั้น ๆ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Pairachnop Viriyavorakul

October 19, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October camp 17 ต.ค. 2562

กิจกรรม ตะแล็ปแก็ป หรือโทรศัพท์มีเสียงของเล่นยอดนิยมของเด็กสมัยก่อน แต่ก่อนที่จะแนะนำวิธีการทำตะเล็ปแก็ป ครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งสารด้วยการพูดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่านิทาน เกมกระซิบบอกคำศัพท์ จากนั้นจึงลงมือทดลองเล่นโทรศัพท์มีเสียงที่ประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ ผลของการทดลองเล่นทำให้นักเรียนทราบความแตกต่างของการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ สามารถบอกลักษณะของวัสดุทีนำมาประดิษฐ์โทรศัพท์แล้วสามารถส่งเสียงไปตามสายได้ชัดเจนที่สุด จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการประดิษฐ์โทรศัพท์มีเสียงหรือตะแล็ปแก็บของตนเอง  

Pairachnop Viriyavorakul

October 18, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October camp 16 ต.ค. 2562

กิจกรรม Gel Candle กิจกรรม Super Glue และ กิจกรรม DIY Shampoo มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำของใช้ต่าง ๆขึ้นมาใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ใหญ่หลายคนคุ้นเคย และอาจเคยทำของใช้เหล่านั้นขึ้นมาใช้เอง แต่กับนักเรียนหลายๆคนคุ้นชินกับการซื้อสิ่งของเหล่านั้นมาใช้ นอกจากการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนยังได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เมื่อนำมาผสม ต้ม หรือละลายกับน้ำอีกด้วย “Car Racing” ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและเลือกหยิบดินน้ำมันคนละ 1 ก้อน ให้นักเรียนเล่นเกม “ก่อร่างสร้างตัว” โดยครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนนำดินน้ำมันไปวางต่อกันให้สูงที่สุดและเมื่อเพลงหยุดให้นักเรียนหยุดทันที กลุ่มใดวางได้สูงสุดเป็นผู้ชนะ ครูนำของเล่นที่เป็นชุดสนามแข่งรถมาให้นักเรียนดู นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะทำสนามแข่งรถจากดินน้ำมันได้หรือไม่ ได้อย่างไร ครูแนะนำอุปกรณ์การทำสนามแข่งรถ และสาธิตการปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นทาง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์และลงมือปั้นสนามแข่งรถ เมื่อปั้นเสร็จแต่ละกลุ่มทดลองเล่นโดยหมุนเวียนกันเล่นให้ครบทุกกลุ่มแล้วลงความคิดเห็น ว่าผลงานของกลุ่มใดเล่นได้สนุกที่สุด สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คือทักษะการคิดและนวัตกรรมโดยการคิดสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่กำหนดให้ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับคนรอบข้าง จากการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Pairachnop Viriyavorakul

October 16, 2019

กิจกรรม Suan Dusit October camp 15 ต.ค. 2562

กิจกรรม Mat Pattern กิจกรรมที่เลือกนำสิ่งของใกล้ตัว เช่น เสื่อ พรม ที่มีลวดลายที่เกิดจากการนำวัตถุมาเรียง/สานต่อๆกันอย่างมีรูปแบบทำให้เกิดลวดลายมาให้นักเรียนสำรวจ สังเกตและเล่นกับสื่อที่ครูจัดเตรียมมา จากนั้นจึงพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างลวดลายในรูปแบบต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการกำหนดรูปแบบการจัดวาง การสานเพื่อสร้างลวดลายของสิ่งของตามจินตนาการ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องแบบรูป ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อีกด้วย “กิจกรรมวิถีกล้วยกวน” เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ต้องการแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรที่มากจนรับประทานไม่ทัน ถ้าปล่อยไว้ก็จะเน่า เสียหาย กิจกรรมเริ่มด้วยครูนำนักเรียนสังเกตต้นกล้วยที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อสังเกตส่วนต่าง ๆ ของกล้วย เช่น ใบกล้วย ก้านกล้วย ปลีกล้วย ผลกล้วย กาบกล้วย จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีที่จะรักษากล้วยที่มีไว้รับประทานได้นาน ๆ โดยไม่เน่าเสีย นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อคิดสูตรการทำกล้วยกวนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทำกล้วยกวน แต่ละกลุ่มนำเสนอสูตรการทำกล้วยกวน รวมถึงแบ่งให้เพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนทดลองชิม และให้คะแนนรสชาติกล้วยกวนกลุ่มที่ตนเองประทับใจ  

Pairachnop Viriyavorakul

October 16, 2019
1 17 18 19 22
Translate