ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม 

 

ระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต

 

ระดับชั้นอนุบาล

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 

กิจกรรม Breakfast Club

 

กิจกรรม After School

Translate