ประกาศเรื่อง การลาหยุดเรียน การมาสายของนักเรียน และการรับนักเรียนกลับก่อนเวลา ของนักเรียนทุกระดับชั้น (กรุงเทพมหานคร)

Link สำหรับแจ้งลาหยุดเรียน: คลิกที่นี่

Line Official สำหรับแจ้งมาสาย และกลับก่อนเวลา: @laorutis

การแจ้งลา-มาสาย-กลับก่อน1

การแจ้งลา-มาสาย-กลับก่อน2

Translate