ประมวลภาพมาตรการกำจัดยุงอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมมือกับกองอาคารและสถานที่ มีมาตรการในการกำจัดยุง เพื่อควบคุมการเกิดโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากยุงลายเป็นพาหะเป็นประจำทุกเดือน มีวิธีการดังนี้
               1. การฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองน้ำภายในสำนักงานและห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)
               2. การฉีดพ่นสารเคมีแบบควัน ในช่วงเวลากลางคืน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)
               3. โรยทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขัง
               4. ขจัดแหล่งน้ำขัง เพื่อป้องกันยุงวางไข่

              ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดปัญหาเด็กถูกยุงกัดมากขึ้น ทำให้ทางโรงรียนมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดังนี้

               1. การสำรวจพื้นที่และขจัดแหล่งน้ำขังเพื่อป้องกันยุงวางไข่
               2. โรยทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขัง
               3. การฉีดพ่นสารเคมีแบบควัน
               4. ตัดต้นไม้ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
               5. ใช้สเปย์หรือโลชั่นทากันยุงออร์แกนิคสำหรับเด็กพ่นไล่ยุงบริเวณหน้าห้อง

ในการนี้ จะมีการฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองน้ำ และฉีดพ่นสารเคมีแบบควัน ครั้งต่อไปในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

Translate