ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

               ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม 

 

ระดับชั้นบ้านหนูน้อย

 

ระดับชั้นบ้านสาธิต

 

ระดับชั้นอนุบาล 1

 

ระดับชั้นอนุบาล 2

 

ระดับชั้นอนุบาล 3

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6