ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

          วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนภายในโรงเรียน รวมถึงได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบทอดต่อไป ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

 

Translate