ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

          วันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับกองอาคารและสถานที่ และโรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ภายในงานได้จำลองบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสไตล์งานวัด มีกิจกรรมการทำกระทงจากขนมปังและดอกไม้สดให้นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานกระทงในแบบของตัวเอง การประกวดกระทงใบตอง การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การออกร้าน La-or Market เกมช้อนไข่ รวมถึงให้นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้แต่งชุดไทยหรือชุดผ้าไทย และร่วมกันลอยกระทงบริเวณสนามหน้าอาคาร 31 ที่โรงเรียนฯ ได้เนรมิตให้เป็นลำธารสำหรับการลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม

          ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          หมายเหตุ: อาจใช้เวลาโหลดภาพนาน เนื่องจากมีรูปค่อนข้างมาก เพื่อครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ