Sitanan Injang

October 30, 2021

Sitanan Injang

October 29, 2021

การสำรวจการแสดงความประสงค์เข้ามาเรียน On-site ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ในวันที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2564

การสำรวจการแสดงความประสงค์เข้ามาเรียน On-site ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ในวันที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 25641)ผู้ปกครองแสดงความประสงค์การเข้ามาเรียน On-site ทาง Google from เท่านั้น และกรุณาตอบกลับภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.2)หากมีความประสงค์เข้ามาเรียน On-site ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2564 จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้• ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการมาเรียน On-site (La-or Sandbox)• ส่งแบบตอบรับและหนังสือยินยอมการเข้ามาเรียน On-site• ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับนักเรียนด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนมาเรียนในสัปดาห์แรกภายใน 3 วัน (สำหรับนักเรียนที่มาเรียน On-site เป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)• อนุญาตให้สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 […]

Sitanan Injang

October 27, 2021

Sitanan Injang

September 29, 2021

Sitanan Injang

September 8, 2021

Sitanan Injang

September 6, 2021

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกหน้าบัญชีธนาคารในระบบ e-payment เพื่อรับโอนเงินในการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเล่าเรียน (กรุงเทพมหานคร)

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน          แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน เพื่อรับโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) นักเรียนที่มีรายชื่อกรุณาอัปโหลดหน้าสมุดบัญชีในระบบ http://epaylaor.dusit.ac.th หรือติดต่อ Line Officail @laorutis

Sitanan Injang

August 31, 2021
1 14 15 16 20
Translate