Sitanan Injang

January 14, 2022

รายงานการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุสถานการณ์โควิด 19 ของ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2564

          จากการเกิดสถานการณ์โควิด 19 ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ดังนี้          1. ประกาศให้บุคลากร Work for home ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565 และตรวจ ATK ทุกท่าน โดยดำเนินการตรวจ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 และ ครั้งที่ 2 ก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 12 ชั่วโมง และส่งผลผ่านระบบ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ทั้งนี้ โรงเรียนจัดสรรให้บุคลากรที่ไม่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – […]

Sitanan Injang

January 14, 2022

Sitanan Injang

January 13, 2022

ประกาศจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจ ATK (กรุงเทพมหานคร)

📍ประกาศจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.เรียน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ทางโรงเรียนขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการดังนี้     1. เพื่อความปลอดภัย ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองตรวจ ATK เด็กที่เข้าเรียนออนไซต์อีกครั้งภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 และส่งผลมายังระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejdyB5uBlUCW8rvCVLw4kgTm4S8BHJQuRF_1VIW5IW5kU2tw/viewform ทั้งนี้โรงเรียนได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว     2.จากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ คาดว่าจะเปิดออนไซต์ได้ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 (ยกเว้นห้อง อ.2/6 และ ป.4/2)ทั้งนี้หากผู้ปกครองมีความกังวลใจ สามารถส่งใบคำร้องขอปรับระบบการเรียนจากออนไซต์เป็นออนไลน์ได้ สามารถดาวน์โหลดคำร้องที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/แบบคำร้องทั่วไป.pdf และส่งทาง Line official แต่ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนและเนื้อหาการเรียน หากเปลี่ยนแปลงเป็นเรียนระบบออนไลน์แล้ว ขอให้เรียนในระบบออนไลน์จนถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2564     3.หากผู้ปกครองไม่สามารถหาชุดตรวจ ATK ได้ ทางโรงเรียนได้จัดหา ATK ชนิดตรวจน้ำลายเพื่อจำหน่ายให้ผู้ปกครองในราคาชุดละ 100 บาท สามารถซื้อได้ที่สำนักงานโรงเรียนฯ    […]

Sitanan Injang

January 12, 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการปันน้ำใจ จากใจชาวละออ ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่สนใจบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดกอไผ่และชุมชนด้อยโอกาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดทำโครงการปันน้ำใจ จากใจชาวละออ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รู้จักเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวมและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงขอเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนคุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ร่วมกันบริจาคของอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น เสื้อผ้า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่คาดว่าเป็นประโยนช์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดกอไผ่และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังประสบวิกฤตภัยน้ำท่วมในขณะนี้ โดยมีเงื่อนไขการรับของบริจาคดังนี้ หากเป็นสิ่งของใช้แล้ว ต้องเป็นสิ่งของที่ยังใช้งานได้ ไม่อยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย และทำความสะอาดสิ่งของให้เรียบร้อย พร้อมนำมาบริจาคแก่โรงเรียน รวมถึงข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ยังรับประทานได้ สามารถนำส่งสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องการบริจาคได้ที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทั้งที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์นอกที่ตั้งนครนายก ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-244-5590 หรือ Line official: @laorutis […]

Sitanan Injang

January 11, 2022

แจ้งการจัดการปัญหาการระบาดของยุง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บริเวณห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น 1 และ วิจิตรอาคารชั้น 1 (กรุงเทพมหานคร)

           จากการแจ้งปัญหาการระบาดของยุง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บริเวณห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น    1 และวิจิตรอาคารชั้น 1 จึงดำเนินการ ดังนี้   1. ประสานงานทีมงานที่เกี่ยวข้องในการปิดช่องว่างระหว่างพื้นและประตูบริเวณอาคาร 5 ชั้น 1 ทั้ง 2 ห้อง  2. จัดหาและติดตั้งเครื่องดักยุง จำนวน 6 เครื่อง ในพื้นที่ ดังนี้      2.1 อาคาร 5 ชั้น 1 บ้านสาธิต 2 ห้อง รวม 2 เครื่อง      2.2 อาคารวิจิตรอาคาร ชั้น 1 ห้อง 211 212 และ […]

Sitanan Injang

January 11, 2022

Sitanan Injang

January 10, 2022

Sitanan Injang

January 4, 2022

Sitanan Injang

December 29, 2021
1 6 7 8 14
Translate