รายงานการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุสถานการณ์โควิด 19 ของ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2564

          จากการเกิดสถานการณ์โควิด 19 ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ดังนี้

         1. ประกาศให้บุคลากร Work for home ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565 และตรวจ ATK ทุกท่าน โดยดำเนินการตรวจ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 และ ครั้งที่ 2 ก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 12 ชั่วโมง และส่งผลผ่านระบบ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

ทั้งนี้ โรงเรียนจัดสรรให้บุคลากรที่ไม่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565 โดยบุคลากรดังกล่าวได้ตรวจ ATK ทุก 48 ชั่วโมง

         2.ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2565 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

         3. พ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณห้องเรียน และห้องกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2565 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

        4.ประสานงานทีมงานที่เกี่ยวข้องล้างเครื่องปรับอากาศของห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 31 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2565

Translate