Sitanan Injang

June 12, 2021

Sitanan Injang

June 12, 2021

Sitanan Injang

June 11, 2021

Sitanan Injang

June 11, 2021

Sitanan Injang

June 8, 2021

Sitanan Injang

June 8, 2021

ประกาศของดการเรียนการสอนออนไลน์ (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอน จึงของดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองตอบแบบสำรวจ    https://forms.gle/3eg4yzwepiBn9Nju8 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏

Sitanan Injang

June 3, 2021

Sitanan Injang

June 2, 2021

แจ้งผู้ปกครองระดับชั้น ขอความอนุเคราะห์เข้าสู่ระบบ e-payment เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (กรุงเทพมหานคร)

แจ้งผู้ปกครองทุกระดับชั้น (เฉพาะกรุงเทพฯ) ขอความอนุเคราะห์เข้าสู่ระบบ e-payment เพื่อปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2564Link : https://epaylaor.dusit.ac.th/laor/Login.htm?mode=initStudent

Sitanan Injang

June 1, 2021

Sitanan Injang

May 28, 2021
1 17 18 19 20
Translate